آب کثیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآب کثیر، مقابل آب قلیل است. فقیهان آب کثیر را درباره‌ آب غیر قلیل، به کار برده‌اند که شامل‌ آب کر، آب ‌جاری، باران، چشمه، چاه و حمّام می‌شود. گاه، آب کثیر مقابل آب جاری به کار می‌رود که مراد از آن آب کرّ است. ازاین عنوان در باب طهارت بحث شده است.


نجس شدن

[ویرایش]

آب کثیر مطلق، به ملاقات نجاست، نجس نمی‌شود، مگر آن که رنگ، بو یا مزه‌ آن به نجاست، تغییر کند.

پاک‌ شدن

[ویرایش]

آب نجس -اعم از قلیل و کثیر- با اتّصال به آب کثیر همراه با آمیختگی آن و زوال تغیر پاک می‌شود. در حصول طهارت بدون آمیختگی اختلاف است. به قول مشهور، چیز نجس با یک بار شستن در آب کثیر پاک می‌شود. مشهور متأخّران در تطهیر چیز نجس - مانند لباس - با آب کثیر، فشردن و خروج غساله را معتبر نمی‌دانند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۳۵-۲۳۶.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۹۶.    
۳. سبزواری، سیدعبدالأعلی، مهذّب الاحکام، ج۲، ص۳۹-۴۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج۱، ص۱۰۵.    


رده‌های این صفحه : آب | احکام طهارت | مباحث فقهی | مطهرات
جعبه ابزار