آخوندزاده (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآخوندزاده ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آخوندزاده سوات، از روحانیون مبارز افغانستان در اوایل قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
حمیدالله آخوندزاده تگابی، از روحانیون مبارز افغانستان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار