آخوند (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشاید این واژه مخفف «آغا خوندگار» باشد؛ به معنای عالم و طالب علم.
این اصطلاح هم در میان شیعیان مورد استفاده قرار گرفته، و هم مورد استفاده بخشی از اهل سنت بوده، و بویژه در شمال و شمال شرق ایران رواج داشته است.
آخوند ممکن است در معانی ذیل استفاده شده و یا لقب برای اشخاص ذیل باشد:

آخوند (پیشوای دینی)، واژه‌ای فارسی به معنی دانشمند، پیشوای دینی و معلم
آخوندملاحسین‌قلی همدانی، عالم و عارف و فقیه قرن سیزدهم و چهاردهم
آخوند خراسانی، فقیهِ اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی عصر مشروطیت
آخوند ملامحمد شریف بخاری، مشهور به شریف بخاری و ملا شریف، محدّث و مفسّر قرآن در ماوراءالنهر در نیمه دوم قرن یازدهم و نیز «اعلم العلمای» بخارا
آخوند نصرا، مولی نصرالله همدانی از علمای معروف قرن یازده هجری
آخوندملاآقا دربندی، معروف به «فاضل دربندی حایری» (د ۱۲۸۶ق/۱۸۶۹م)، فقیه، اصولی، رجالی، محدّث، متکلّم و واعظ شیعی امامی
آخوندملامحمد کاشانی، مدرّس و مروّج فلسفۀ ملاصدرا در اصفهان در قرن سیزدهم
آخوند ملا حسین قلی همدانی، از عرفای مشهور و بنام قرن سیزدهم و چهاردهم قمری
آخوند ملا عبدالله بروجردی، از علمای قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
آخوند ملا عبدالله تونی، از علمای بزرگ و فقیهان مشهور قرن یازدهم هجری
آخوند ملا علی کنی، از علمای قرن سیزدهم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار