آداب سلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآداب سلام، مجموعه‌ای از گفتارها و رفتارهای شایسته در باب سلام گفتن به دیگران است. نیکوتر کردن جواب سلام، فشردن دست و در آغوش گرفتن از جمله آداب سلام محسوب می‌شود.


مستحبات سلام

[ویرایش]

پاسخ دادن سلام به نیکوتر از آن در غیر نماز، مستحب و مورد تأکید قرآن کریم است. نیکویى با گفتن «علیکم السّلام و رحمة اللَّه و برکاته» در پاسخ «سلام علیکم» تحقق مى‌یابد.
سواره به پیاده؛ ایستاده به نشسته؛ جمع اندک به جمع انبوه و کوچک‌تر به بزرگ‌تر. چنان که هنگام سلام کردن فشردن دست غیر مسافر و در آغوش گرفتن مسافر مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۸۶.    
۲. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۸۷.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۳، ص۲۶.    
۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۴، ص۵۱۴-۵۱۸.    

جعبه ابزار