آراء حول مباحث الالفاظ فی علم الاصول (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب «آراء سماحة آية الله العظمى الامام السيد على العلامة الفانى الاصفهانى دام ظله العالى حول مباحث الالفاظ فى علم الاصول‌» اثری از علامه فانی اصفهانی است که در علم اصول به زبان عربی نگاشته شده است.


معرفى اجمالى

[ویرایش]

كتاب« آراء سماحة آية الله العظمى الامام السيد على العلامة الفانى الاصفهانى دام ظله العالى حول مباحث الالفاظ فى علم الاصول»، به زبان عربى، توسط آیة الله سید علی فانی نگاشته شده است.

ساختار

[ویرایش]

كتاب، در دو جلد تدوين شده و مشتمل بر يك مقدمه، چند مقصد و يك خاتمه است و تا آخر مباحث الفاظ را شامل مى‌شود.

گزارش محتوا

[ویرایش]
پاره‌اى از آراء مؤلف:
۱. در تعريف علم اصول حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
[۱] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج ۱،ص۴-۵

۲. موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد.
[۲] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱، ص ۲۷.

۳. وضع ، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
[۳] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی، ج۱،ص۳۲.

۴. مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
[۴] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۰

۵. معانی حرفی معانی تعلّقی است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
[۵] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۱

۶. وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
[۶] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۰۱

۷. معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
[۷] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۸۰.

۸. استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
[۸] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۹۰.

۹. صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى فى الجمله، علامت حقيقت است.
[۹] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۱۹.

۱۰. حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
[۱۰] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۲۱.

۱۱. مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
[۱۱] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۳۵.

۱۲. محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه.
[۱۲] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۳۷.

۱۳. حقّ، عدم ثبوت حقیقت شرعیّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً.
[۱۳] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۴۸.

۱۴. مصداق بودن شى‌ء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
[۱۴] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۵.

۱۵. در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
[۱۵] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۹.

۱۶. بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
[۱۶] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۶۸

۱۷. در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
[۱۷] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۹و ص۱۹۴.

۱۸. قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست.
[۱۸] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۱۹

۱۹. زمان، در مشتقّات وصفیه مدخليّت ندارد.
[۱۹] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۴۸.

۲۰. ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
۲۱. حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
[۲۰] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۵۵.

۲۲. تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
[۲۱] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۸۶.

۲۳. مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
[۲۲] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۱۸

۲۴. اختیار ، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
[۲۳] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۲۳

۲۵. صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
[۲۴] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۷۵ و ص ۳۷۹.

۲۶. مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
[۲۵] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۲۰.

۲۷. مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهری ربطى به تصویب باطل ندارد.
[۲۶] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۱۲-۴۱۳

۲۸. در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد.
[۲۷] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۳۶ به بعد.

۲۹. قدرت همچون علم ، شرط امتثال است، نه شرط تکلیف .
[۲۸] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۵۳

۳۰. اطلاق و تقیید در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت .
[۲۹] آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۵۷.

۳۱. دفع اشكال طهارات سه‌گانه منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبد به آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج ۱،ص۴-۵
۲. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱، ص ۲۷.
۳. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی، ج۱،ص۳۲.
۴. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۰
۵. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۱
۶. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۰۱
۷. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۸۰.
۸. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۹۰.
۹. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۱۹.
۱۰. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۲۱.
۱۱. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۳۵.
۱۲. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۳۷.
۱۳. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۴۸.
۱۴. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۵.
۱۵. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۹.
۱۶. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۶۸
۱۷. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۱۵۹و ص۱۹۴.
۱۸. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۱۹
۱۹. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۴۸.
۲۰. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۵۵.
۲۱. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۲۸۶.
۲۲. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۱۸
۲۳. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۲۳
۲۴. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۳۷۵ و ص ۳۷۹.
۲۵. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۲۰.
۲۶. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۱۲-۴۱۳
۲۷. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۳۶ به بعد.
۲۸. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۵۳
۲۹. آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول‌، فانی اصفهانی، علی،ج۱ ص۴۵۷.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


جعبه ابزار