آرامش موحدان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با آرامش موحدان معرفی می‌شوند.


دوری از تحیر

[ویرایش]

توحید و نفى شرک، سبب دور بودن موحّدان از تحیّر و اضطراب:
«ضرب اللّه مثلا رّجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما لّرجل هل يستويان مثلا الحمد للّه بل أكثرهم لايعلمون؛ خداوند مثالي زده است: مردي را كه مملوك شركائي است كه درباره او پيوسته به مشاجره مشغولند، و مردي را كه تنها تسلیم يكنفر است، آيا اين دو يكسانند؟ حمد مخصوص خدا است ولي اكثر آنها نمي‌دانند.»
بيش‌تر مفسّران بر اين عقيده‌اند كه اين آيه، تشبيهى براى مشركانى است كه معبودان متعدّدى را برگزيدند؛ همانند برده‌اى كه چشم به راه فرمان‌هاى گوناگون مالكان خود و متحيّر است كه چگونه رضایت آن‌ها را جلب كند بر خلاف موحّدان كه همانند برده‌اى داراى فقط يك مالك است و هيچ گونه سرگردانی ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹، آیه۲۹.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۷۷۵.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۲۵۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۲۲۸، برگرفته از مقاله «آرامش موحدان».    
توحید

رده‌های این صفحه : آرامش | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار