آرد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرد به ماده کوبیده و پودر شده غلات که به وسیله سنگ های مخصوص یا ماشین آلات انجام می‌پذیرد گفته می‌شود که از آرد به مناسبت در بابهایى مانند طهارت، صلات، زکات، تجارت و کفارات سخن رفته است.


نهیه نان با آرد نجس

[ویرایش]

آردی که نجس شده یا از گندم نجس شده بدست آمده به چند روش پاک می‌شود که بیان می‌شود.
اگر از آرد نجس نان تهیه و در آب کر قرار داده شود، چنانچه آب به همه اجزاء آن برسد، پاک مى‌گردد.

تبدیل گندم نجس به آرد

[ویرایش]

تبدیل گندم نجس به آرد، موجب طهارت آن نمى‌شود؛ زیرا صرف تبدل وصف، موجب استحاله نمى‌شود.

سجده بر آرد

[ویرایش]

سجده بر خوردنى جایز نیست هر چند -به قول مشهور- خوردن آن متوقف بر آرد کردن باشد.

پرداخت آرد در زکات فطره

[ویرایش]

در کفایت پرداخت آرد گندم و جو، از زکات فطره ، اختلاف است. قول به کفایت، به مشهور نسبت داده شده است.
[۵] مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۵۱.


خرید و فروش آرد

[ویرایش]

از جمله شغل‌هاى مکروه، داد و ستد آرد است.

نحوه تحقق ربا در آرد و گندم

[ویرایش]

گندم با آرد یک جنس به شمار مى‌روند. از این رو، فروش هر یک در مقابل دیگرى به زیاده یا فروش دو آرد هم‌جنس به زیاده، ربا و حرام است، ولى در صورت همجنس نبودن، جایز است.

پرداخت کفاره با آرد

[ویرایش]

پرداخت آردى که در عرف، طعام شمرده مى‌شود -مانند آرد گندم و جو- به عنوان کفاره جایز است.
بر مردى که با زنى در حال عده ازدواج کرده، واجب است بدون طلاق از او جدا شود، لیکن در وجوب یا استحباب پرداخت پنج صاع آرد به عنوان کفاره، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۴۱.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۷.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۷، ص۲۵۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱۴-۵۱۸.    
۵. مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۲۵۱.
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۰.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۷۶.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۶۲-۲۶۷.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۸۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۲۸-۱۲۹.    


رده‌های این صفحه : تست
جعبه ابزار