آرمینیوس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرمینیوس ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
آرمینیوس چوامبری، جاسوس انگلیس در دربار عثمانی
آرمینیوس وامبری‌، زبان‌شناس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار