آرنج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرنج: به محل اتّصال بازو و ساعد آرنج می گویند.


حکم آرنج در ابواب فقه

[ویرایش]

فقيهان در اين که ابتدای آرنج، انتهای ساعد يا ميان بازو و ساعد است، اختلاف دارند. احکام آن در باب‌های: طهارت، صلات، حج، قصاص و دیات آمده است که در محورهای زير بيان می‌گردد.

حکم آرنج در طهارت، صلات، حج

[ویرایش]

به هنگام شستن دست در وضو، آغاز کردن از آرنج واجب است. شستن دست تا آرنج برای غسل دهنده میّت پس از هر غسل از غسل‌های سه‌گانه، مستحب است. همچنين‌ استلام حجر الاسود با دست چپ برای کسی که دست راستش از آرنج قطع شده، مستحب است.

حکم آرنج در قصاص و دیات

[ویرایش]

قصاص قطع دست از آرنج، قطع دست جنايتکار از آرنج است، ولی دیه آن، ديه دست می‌باشد. به قول مشهور ديه شکستن آرنج، يک سوم ديه دست است، ليکن در صورت بهبود يافتن بدون عيب و کجی، صد مثقال شرعی طلا (صد دينار) است.
دیه آرنج در صورت ترک برداشتن، هشتاد دينار و در صورت نمايان شدن استخوان و نيز سوراخ شدن، بيست و پنج دينار و در صورت کوبيده شدن، يک سوم ديه نفس (سيصد و سی و سه دينار و يک سوم دينار) اگر بهبودی نيابد يا به طور کج خوب شود؛ ليکن اگر بدون عيب، بهبود يابد، ديه آن چهار پنجم ديه کوبيده شدن است. ديه جا به جا شدن استخوان آرنج، پنجاه دينار و در صورت در رفتن آن، سی دينار است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۲.    
۲. جواهر الکلام، ج۲، ص۱۶۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۴.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۴۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۰۱.    
۶. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۴۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۸۲-۲۸۶.    
۸. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۳۲۹.    منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص ۱۱۵ ۱۱۶.    


رده‌های این صفحه : تست
جعبه ابزار