آسمان‌های هفت‌گانه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال در قرآن کریم تعداد آسمان‌های عالم را هفت عدد بیان فرموده است.


تعداد آسمان ها

[ویرایش]

عالم، دارای آسمان‌های هفت گانه:
۱. «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسوهن سبع سموت...؛او خدائي است كه همه آنچه (از نعمتها) در زمين وجود دارد، براي شما آفريده سپس به آسمان پرداخت، و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود....»
۲. «و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق...؛ما بر بالاي سر شما هفت راه (طبقه) قرار داديم....» مقصود از «طرائق» به قرینه «فوقکم» می‌تواند آسمان‌های هفت گانه باشد.
۳. «فقضـهن سبع سموت فی یومین...؛در اين هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد....»
۴. «الله الذی خلق سبع سموت...؛خداوند كسي است كه هفت آسمان را آفريد....»
۵. «و بنینا فوقکم سبعا شدادا؛و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم.»

تسبیح خدا

[ویرایش]

آسمان‌های هفت گانه، تسبیح گوی خدا:
«تسبح له السموت السبع...؛آسمانهاى هفتگانه ... او را تسبيح مى‌گويند.»

تدبیر آسمان‌ها

[ویرایش]

خدا، تدبیر کننده آسمان‌های هفت گانه:
۱. «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسوهن سبع سموت...؛او خدائي است كه همه آنچه (از نعمتها) در زمين وجود دارد، براي شما آفريده سپس به آسمان پرداخت، و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود....»
۲. «قل من رب السموت السبع...؛بگو: چه كسي پروردگار آسمانهاي هفتگانه است....»
۳. «ثم استوی الی السماء و هی دخان... • فقضـهن سبع سموت فی یومین...؛سپس اراده آفرينش آسمان فرمود در حالي كه به صورت دود بود ... در اين هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد....»
۴. «الله الذی خلق سبع سموت و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن...؛خداوند كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانند آن را، فرمان او در ميان آنها پيوسته نازل مي‌شود....»

خلقت آسمان‌ها

[ویرایش]
در آیات قرآن ویژگی خلقت آسمان‌ها بیان شده است.

← خلقت در دو مرحله


خلقت آسمان‌های هفت گانه در دو مرحله:
«فقضاهن سبع سموت فی یومین...؛در اين هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفريد....»

← خلقت به صورت طبقه طبقه


خدا، آفریدگار آسمان‌های هفت گانه به صورت طبقه طبقه:
۱. «الذی خلق سبع سموت طباقا...؛همان كسي كه هفت آسمان را بر روي يكديگر آفريد....»
۲. «ا لم تروا کیف خلق الله سبع سموت طباقا؛آيا نمي‌دانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكي بالاي ديگري آفريده ؟»

← خلقت مستحکم


آفرینش آسمان‌های هفت گانه مستحکم و استوار:
«و بنینا فوقکم سبعا شدادا؛و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۹.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۷.    
۳. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۴. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۲.    
۵. نبا/سوره۷۸، آیه۱۲.    
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۴۴.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۹.    
۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸۶.    
۹. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۱.    
۱۰. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۱۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۲.    
۱۲. فصلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۱۳. ملک/سوره۶۷، آیه۳.    
۱۴. نوح/سوره۷۱، آیه۱۵.    
۱۵. نبا/سوره۷۸، آیه۱۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۳۰، برگرفته از مقاله «آسمان‌های هفتگانه»    


رده‌های این صفحه : آسمان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار