آسیب‌شناسی جهل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهل، مقابل علم بوده و به معنای نبود آگاهی و علم در کسی است که استعداد دانستن را دارد. جهل و نادانی به عواقب گناه از مصادیق جهل می‌باشد.


آثار جهل

[ویرایش]


← استهزای مردم


استهزای مردم، برخاسته از نادانی:
... قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجـهلین.

← تجاوز به حقوق دیگران


نادانی، عامل نادیده گرفتن حقوق خویشاوندی:
قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جـهلون.

← روی آوردن به همجنس‌بازی


نادانی و ناآگاهی از عواقب گناه، باعث روی آوردن به همجنس‌بازی:
ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۷.    
۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۸۹.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۵۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۷۷، برگرفته از مقاله «آسیب‌شناسی اخلاقی».    


جعبه ابزار