آغاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآغاز به حالتی در مقابل پایان گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ - معنای آغاز
۲ - احکام آغاز در ابواب فقه
       ۲.۱ - نام خدا در آغاز امور
       ۲.۲ - احکام آغاز در باب صلات
              ۲.۲.۱ - وقت آغاز به نماز نافله
       ۲.۳ - احکام آغاز در باب حج
              ۲.۳.۱ - تاثیر آغاز مناسک در وجوب حج وعمره
              ۲.۳.۲ - محل آغاز طواف
              ۲.۳.۳ - محل آغاز رمی جمرات
              ۲.۳.۴ - محل آغاز سعی
       ۲.۴ - احکام آغاز در باب حج
              ۲.۴.۱ - احکام آغاز به جنگ
       ۲.۵ - احکام آغاز در باب نکاح
              ۲.۵.۱ - شرط ثبوت حق همخوابی در فرض تعدد همسران
       ۲.۶ - احکام آغاز در باب لعان
              ۲.۶.۱ - احکام شخص آغاز کننده لعان
       ۲.۷ - احکام آغاز در باب اطعمه و اشربه
              ۲.۷.۱ - تقدم میزبان بهرخوردن غذا
              ۲.۷.۲ - مستحبات آغاز به خوردن غذا
       ۲.۸ - احکام آغاز در باب حدود
              ۲.۸.۱ - آغاز کننده به رجم در صورت ثبوت آن
۳ - پانویس
۴ - منبع

معنای آغاز

[ویرایش]

آغاز به معنی شروع و در مقابل پایان قرار دارد.

احکام آغاز در ابواب فقه

[ویرایش]

احکام آغاز، در باب‌هاى صلات، حج، جهاد، نکاح، لعان، اطعمه و اشربه و حدود به مناسبت آمده است.

← نام خدا در آغاز امور


بردن نام خدا در آغاز کارها مستحب است.

← احکام آغاز در باب صلات←← وقت آغاز به نماز نافله


آغاز به نماز نافله هنگام طلوع یا غروب خورشید کراهت دارد.

← احکام آغاز در باب حج←← تاثیر آغاز مناسک در وجوب حج وعمره


اتمام حج و عمره مستحبى با آغاز انجام مناسک آن واجب مى‌شود.

←← محل آغاز طواف


آغاز طواف از رکن حجر الاسود می باشد.

←← محل آغاز رمی جمرات


شروع رمی جمرات از جمره اولی می باشد.

←← محل آغاز سعی


ابتداى به سعی از صفا مى‌باشد.

← احکام آغاز در باب حج←← احکام آغاز به جنگ


آغاز به جنگ در ماه‌های حرام جایز نیست.

← احکام آغاز در باب نکاح←← شرط ثبوت حق همخوابی در فرض تعدد همسران


به قولى، در فرض تعدد همسران، حق همخوابگی با شوهر در صورتى براى آنان ثابت مى‌شود که شوهر با یکى از ایشان آغاز به همخوابی کند.

← احکام آغاز در باب لعان←← احکام شخص آغاز کننده لعان


در لعان، مرد باید پیش از زن، آغاز به شهادت و لعن کند.

← احکام آغاز در باب اطعمه و اشربه←← تقدم میزبان بهرخوردن غذا


مستحب است میزبان پیش از میهمان، آغاز به خوردن کند.

←← مستحبات آغاز به خوردن غذا


گفتن «بسم اللّه» و خوردن نمک در ابتداى خوردن غذا مستحب است.

← احکام آغاز در باب حدود←← آغاز کننده به رجم در صورت ثبوت آن


در صورت ثبوت حد رجم به شهادت، ابتدا گواهان باید پیش از دیگران، شروع به اجراى آن نمایند و در فرض ثبوت سبب رجم به اقرار شخص، امام آغازگر خواهد بود.
برخی از فقهاء، آغاز کردن گواهان و امام را مستحب دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۴۲۳.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۹۹.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۹، ص۲۸۷.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۲۰، ص۱۶.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۱۹، ص۴۱۸.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۱۵۲.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۴، ص۵۸.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۶، ص۴۵۴.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۶، ص۴۵۱.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۶، ص۴۷۰.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۵۱-۳۵۲.    
۱۲. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۶۶.    
۱۳. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۸۶.    
۱۴. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۱۴۱.    


رده‌های این صفحه : جهاد | حج | فقه | نماز
جعبه ابزار