آقانجفی اصفهانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآقانجفی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدتقی آقانجفی اصفهانی، شیخ ‌محمدتقی رازی آقا نَجَفی، (۱۲۶۲-۱۳۳۲ق/۱۸۴۶-۱۹۱۴م)، عالم بزرگ شیعی ایرانی
محمدباقر آقانجفی اصفهانی، محمدباقر بن محمدتقی بن میرزا عبدالرحیم ایوانکی تهرانی مسجدشاهی (۱۲۳۴-۱۳۰۱ق/۱۸۱۸-۱۸۸۳م)، فقیه و اصولی امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار