آل‌خرسان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل‌خرسان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان آل‌خرسان، آل‌خِرسان، خاندانی ‌از عالمان و ادیبان ‌شیعی نجف

ابوالحسن معصوم ‌بن احمد آل‌خرسان، ابوالحسن معصوم ‌بن احمد بن حسن حائری، جد اعلای آل‌خرسان
احمد بن درویش‌ آل‌خرسان، احمد بن درویش‌ بن محسن، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
جعفر بن احمد آل‌خرسان، جعفر بن احمد بن درویش، عالم، ادیب و شاعر، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
حسن‌ بن عبدالهادی آل‌خرسان، حسن بن عبدالهادی ‌بن موسی، فقیه و محقق، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
حسن‌ بن علی‌ آل‌خرسان، حسن‌ بن علی‌ بن شکر، فقیه امامی قرن سیزدهم، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
شمس‌الدین محمد بن احمد آل‌خرسان، شمس‌الدین محمد بن احمد بن علی، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
عبدالرسول‌ بن محمدحسین آل‌خرسان، عبدالرسول بن محمدحسین ‌بن حسن، فقیه زاهد و مجاهد امامی، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
عبدالمرتضی‌ بن موسی آل‌خرسان، عبدالمرتضی‌ بن موسی، فقیه و زاهد امامی، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
محمدحسین ‌بن حسن آل‌خرسان، محمدحسین ‌بن حسن ‌بن علی، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان
محمدمهدی ‌بن سیدحسن آل‌خرسان، محمدمهدی ‌بن سیدحسن، محقق و مؤلف، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار