آل فرعون در جهنم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآل فرعون در قیامت به فرمان الهی به دوزخ انداخته می‌شوند.


جهنم رفتن آل فرعون

[ویرایش]

در آیات قرآن کریم آمده است که آل فرعون در قیامت به فرمان الهی به دوزخ انداخته می‌شوند.
النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا ءال فرعون اشد العذاب. عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند، و روزی که قیامت بر پا می‌شود دستور می‌دهد آل فرعون را در سخت‌ترین عذابها وارد کنید.

کیفر آل فرعون

[ویرایش]

آل فرعون به سخت‌ترین عذاب و کیفر الهی در دوزخ مبتلا می‌شوند.
النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا ءال فرعون اشد العذاب.

محاجه آل فرعون

[ویرایش]

مستضعفان و مستکبران آل فرعون در جهنم با یکدیگر محاجه می‌کنند.
... ادخلوا ءال فرعون اشد العذاب • واذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفـؤا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. (برداشت فوق با توجه به سیاق آیات است که سبب ارجاع ضمیر «یتحاجون» به آل فرعون می‌شود.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غافر/سوره۴۰، آیه۴۶.    
۲. غافر/سوره۴۰، آیه۴۶.    
۳. غافر/سوره۴۰، آیه۴۶.    
۴. غافر/سوره۴۰، آیه۴۷.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۷، ص۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۷۶، برگرفته از مقاله «آل فرعون در جهنم».    


رده‌های این صفحه : آل فرعون | جهنم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار