آل فرعون و آیات خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز آیات قرآن کریم استفاده می‌شود آل فرعون به آیات الهی استکبار می‌ورزیدند و آن را تکذیب می‌کردند.


استکبار آل فرعون

[ویرایش]

استکبار آل فرعون در برابر آیات الهی:
«ولقد اخذنآءال فرعون بالسنین... • فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ءایـت مفصلـت فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی گرفتار كرديم ...سپس (بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل كرديم) طوفان و ملخ و آفت گياهي و قورباغه‌ ها و خون را كه نشانه‌ هائي از هم جدا بودند بر آنها فرستاديم (ولي باز بيدار نشدند) و تكبر ورزيدند و جمعيت گنهكاري بودند.»

اتهام سحر

[ویرایش]

اتهام سحر به آيات خدا، از سوى فرعونيان:
«و لقد اخذنا ءال فرعون بالسنین... • و قالوا مهما تاتنا به من ءایة لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشكسالي گرفتار كرديم ...و گفتند هر زمان آيتي براي ما بياوري كه سحرمان كني ما به تو ايمان نمي‌آوريم!»

غفلت آل فرعون

[ویرایش]

غفلت آل فرعون از آیات الهی:
«ولقد اخذنآ ءال فرعون بالسنین... • فانتقمنا منهم فاغرقنـهم فی الیم بانهم کذبوا بـایـتنا وکانوا عنها غـفلین؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را به خشكسالي گرفتار كرديم ... سرانجام ما از آنها انتقام گرفتيم و آنها را در دريا غرق كرديم زيرا آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند.»

تکذیب آیات خدا

[ویرایش]

تکذیب آیات خدا از سوی آل فرعون:
۱. «کداب ءال فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بـایتنا...؛(عادت آنان در انكار و تحريف حقايق،) همچون عادت آل فرعون و كساني است كه پيش از آنها بودند، آيات ما را تكذيب كردند....»
۲. «کداب ءال فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بایت ربهم...؛(حال اين گروه مشركان) همانند حال نزديكان فرعون و كساني است كه پيش از آنها بودند، آنها آيات خدا را انكار كردند....»
۳. «و لقد جاء ءال فرعون النذر • کذبوا بـایتنا کلها...؛انذارها و هشدارها (يكي پس از ديگري) براي آل فرعون آمد. اما آنها همه آيات ما را تكذيب كردند....»

← مجازات تکذیب‌کنندگان


مجازات فرعونیان به دلیل تکذیب آیات الهی:
۱. «ولقد اخذنآء ال فرعون... • فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ءایـت مفصلـت فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین • فانتقمنا منهم فاغرقنـهم فی الیم بانهم کذبوا بـایـتنا...؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را گرفتار كرديم... سپس (بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل كرديم) طوفان و ملخ و آفت گياهي و قورباغه‌ ها و خون را كه نشانه‌ هائي از هم جدا بودند بر آنها فرستاديم (ولي باز بيدار نشدند) و تكبر ورزيدند و جمعيت گنهكاري بودند. سرانجام ما از آنها انتقام گرفتيم و آنها را در دريا غرق كرديم زيرا آيات ما را تكذيب كردند ....»
۲. «ولقد جاء ءال فرعون النذر • کذبوا بـایـتنا کلها فاخذنـهم اخذ عزیز مقتدر؛انذارها و هشدارها (يكي پس از ديگري) براي آل فرعون آمد. اما آنها همه آيات ما را تكذيب كردند، و ما آنها را گرفتيم و مجازات كرديم گرفتن شخصي قدرتمند و توانا

کفر به آیات خدا

[ویرایش]

کفر آل فرعون به آیات خدا:
۱. «و لقد اخذنا ءال فرعون... • و قالوا مهما تاتنا به من ءایة لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین؛و ما نزديكان فرعون (و قوم او) را گرفتار كرديم...و گفتند هر زمان آيتي براي ما بياوري كه سحرمان كني ما به تو ايمان نمي‌آوريم!»
۲. «کداب ءال فرعون و الذین من قبلهم کفروا بایت الله...؛(حال اين گروه مشركان) همانند حال نزديكان فرعون و كساني است كه پيش از آنها بودند، آنها آيات خدا را انكار كردند....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۳.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۲.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۶.    
۷. آل عمران/سوره۳، آیه۱۱.    
۸. انفال/سوره۸، آیه۵۴.    
۹. قمر/سوره۵۴، آیه۴۱.    
۱۰. قمر/سوره۵۴، آیه۴۲.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۳.    
۱۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۶.    
۱۴. قمر/سوره۵۴، آیه۴۱.    
۱۵. قمر/سوره۵۴، آیه۴۲.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۰.    
۱۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۳۲.    
۱۸. انفال/سوره۸، آیه۵۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «آل فرعون و آیات خدا».    


رده‌های این صفحه : آل فرعون | آیات الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار