آل موسی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌آلِ موسی، اصطلاحی قرآنی است. این عنوان یک‌بار در قرآن آمده است.


مراد از آل موسی

[ویرایش]

«آل»، برگرفته شده از اهل است، با این تفاوت که آل به نزدیکان افراد بزرگ و شریف، مانند «آل الله» و «آل سلطان»؛ ولی اهل بر همه اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، اهل به زمان و مکان و غیر آن نسبت داده می‌شود؛ مانند اهل فلان شهر؛ ولی آل فلان شهر نمی‌گویند. و آل به کسانی گفته می‌شود که از نظر خویشاوندی یا معنوی با فرد خصوصیتی داشته باشند. و اهل کسانی را گویند که نسبی یا دینی یا چیزی همانند آن، آنها را با یکد یگر جمع و مربوط کند و "آل" به شریف تر و با فضیلت ‌تر‌ ها اضافه می شود، مثل آل الله و آل النبی، اما اهل اضافه شدنش کلی و عمومی است.

در این‌که مراد از آل‌موسی چیست، مفسّران آراءِ متفاوتی ابراز داشته‌اند:
۱. برخی معتقدند که منظور از آل موسی پیامبران بنی‌اسرائیل از نسل یعقوب هستند.
۲. بعضی گفته‌اند که مقصود از آل موسی خود موسی است که از باب تعظیم و احترام از وی با چنین تعبیری یاد شده است.
۳. فرزندان موسی مصداق آل موسی هستند.
۴. پیروان موسی هستند و به تصریح علامه طباطبائی خود موسی و خواصِّ خاندان او آل موسی به‌شمار می‌روند. باتوجه به مضمون آیه و اشارۀ برخی از مفسران به اینکه «بقیّه ممّا ترک» خرده‌های الواح و جامه و نعلین و عصای موسی و عمامۀ هارون و جز آن‌هاست) نظر علامه طباطبایی به صواب نزدیک‌تر است.

میراث آل‌موسی

[ویرایش]

اشیای صندوقچه عهد ، میراث و یادگار باقی مانده از آل موسی علیه‌السّلام :
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون..؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← زمامداری طالوت


بازگشت صندوقچه آل موسی علیه‌السّلام به سوی بنی اسرائیل ، نشانه زمامداری طالوت :
۱. «وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا...؛و پيامبرشان به آنها گفت: خداوند (طالوت) را براي زمامداري شما مبعوث (و انتخاب) كرده است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند....»
۲. «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي قرار دارد....»

← بازگشت صندوقچه


اخبار غیبی پیامبر بنی اسرائیل به بازگشت صندوقچه آل موسی علیه‌السّلام به سوی آنان:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي قرار دارد....»

← آیات خداوند برای بنی اسرائیل


بازگرداندن صندوقچه آل موسی علیه‌السّلام از آیات خداوند برای بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة ان فی ذلک لایة لکم...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد، در حالي كه فرشتگان، آن را حمل مي‌كنند. در اين موضوع، نشانه‌ اي (روشن) براي شماست....»

← ارزشمندی اشیای صندوقچه


ارزشمندی اشیای باقی مانده در صندوقچه آل موسی علیه‌السّلام برای بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي قرار دارد....»

← آرامش‌بخشی صندوقچه


صندوقچه آل موسی علیه‌السّلام مایه آرامش بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي قرار دارد....»

← بازگرداننده میراث آل موسی


ملائکه ، بازگرداننده میراث آل موسی به بنی اسرائیل :
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي قرار دارد....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/ سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۳۰.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۵. زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، ج۱، ص۲۹۳.    
۶. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۶۱۴.    
۷. فخررازی، محمد بن عمر، التّفسیرالکبیر، ج۶، ص۵۰۸.    
۸. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل، ج۱، ص۵۴۴.    
۹. فخررازی، محمد بن عمر، التّفسیر الکبیر، ج۶، ص۵۰۸.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۲۹۱.    
۱۱. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۲. آلوسی، شهاب‌الدین، روح المعانی، ج۱، ص۵۶۶.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۷.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۸. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۹. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲۰. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۹۱، برگرفته از مقاله «آل موسی».    
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج۲، ص۴۷۱، برگرفته از مقاله «آل‌موسی».    


رده‌های این صفحه : حضرت موسی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار