آل هارون (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌آلِ هارون، عنوانی است که یک بار در قرآن کریم در مورد هارون بن عمران، برادر و وزیر موسی بن عمران (علیه‌السلام) به کار رفته است.


مقصود از آل هارون

[ویرایش]

«آل»، برگرفته شده از اهل است، با این تفاوت که آل به نزدیکان افراد بزرگ و شریف، مانند «آل الله» و «آل سلطان»؛ ولی اهل بر همه اطلاق می‌شود. از سوی دیگر، اهل به زمان و مکان و غیر آن نسبت داده می‌شود؛ مانند اهل فلان شهر؛ ولی آل فلان شهر نمی‌گویند. و آل به کسانی گفته می‌شود که از نظر خویشاوندی یا معنوی با فرد خصوصیتی داشته باشند. و اهل کسانی را گویند که نسبی یا دینی یا چیزی همانند آن، آنها را با یکد یگر جمع و مربوط کند و "آل" به شریف تر و با فضیلت ‌تر‌ ها اضافه می شود، مثل آل الله و آل النبی، اما اهل اضافه شدنش کلی و عمومی است.
مفسران در این‌باره که مقصود از آل هارون چه کسانی هستند اختلاف نظر دارند.
۱. برخی گفته‌اند مقصود از آل هارون، عده‌ای از پیامبران بنی‌اسرائیل از نسل یعقوبند که پس از هارون آمده‌اند.
۲. برخی دیگر معتقدند که مراد از آن، پیروان هارون و یا فرزندان وی‌اند.
۳. گفتۀ دیگر آن‌که مقصود از آل هارون شخص هارون است

میراث آل‌هارون

[ویرایش]

اشیای صندوقچه عهد ، میراث و یادگار باقی مانده از آل هارون علیه‌السّلام :
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون..؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← زمامداری طالوت


بازگشت صندوقچه آل‌هارون علیه‌السّلام به سوی بنی اسرائیل ، نشانه زمامداری طالوت :
۱. «وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا...؛و پيامبرشان به آنها گفت: خداوند (طالوت) را براي زمامداري شما مبعوث (و انتخاب) كرده است، گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند....»
۲. «و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← بازگشت صندوقچه


اخبار غیبی پیامبر بنی اسرائیل به بازگشت صندوقچه آل‌هارون علیه‌السّلام به سوی آنان:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← آیات خداوند برای بنی اسرائیل


بازگرداندن صندوقچه آل‌هارون علیه‌السّلام از آیات خداوند برای بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی و ءال هرون تحمله الملئکة ان فی ذلک لایة لکم...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد، در حالي كه فرشتگان، آن را حمل مي‌كنند. در اين موضوع، نشانه‌ اي (روشن) براي شماست....»

← ارزشمندی اشیای صندوقچه


ارزشمندی اشیای باقی مانده در صندوقچه آل‌هارون علیه‌السّلام برای بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← آرامش‌بخشی صندوقچه


صندوقچه آل‌هارون علیه‌السّلام مایه آرامش بنی اسرائیل:
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»

← بازگرداننده میراث آل‌هارون


ملائکه ، بازگرداننده میراث آل‌هارون به بنی اسرائیل :
«و قال لهم نبیهم ان ءایة ملکه ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیة مما ترک ءال موسی...؛و پيامبرشان به آنها گفت: نشانه حكومت او، اين است كه (صندوق عهد) به سوي شما خواهد آمد. (همان صندوقي كه) در آن، آرامشي از پروردگار شما، و يادگارهاي خاندان موسي و هارون قرار دارد....»
ضمیر «لهم» به بنی اسرائیل در آیه ۲۴۶ بر می‌گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۳۰.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج ۱، ص ۳۰    
۵. زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، ج۱، ص۲۹۳.    
۶. فخررازی، محمد بن عمر، التّفسیر الکبیر، ج۶، ص۵۰۸.    
۷. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل، ج۱، ص۵۴۴.    
۸. ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج۲، ص۴۹۴.    
۹. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص۶۱۴.    
۱۰. فخررازی، محمد بن عمر، التّفسیرالکبیر، ج۶، ص۵۰۸.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۴۷.    
۱۳. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۵. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۷. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۸. بقره/سوره۲، آیه۲۴۸.    
۱۹. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۹۲، برگرفته از مقاله «آل هارون».    
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی،دانشنامه بزرگ اسلامی، شماره ۴۸۴، برگرفته از مقاله «آل‌هارون».    


رده‌های این صفحه : آل هارون | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار