آگاهی خدا از امت‌ها (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآگاهی خداوند از وضعیت امت‌ها و انحصار مرگ و حیات امت‌ها به دست خدا، دلیل علم او بر احوال امت‌ها است.


دلایل آگاهی خدا از امت‌ها

[ویرایش]


دلیل اول

[ویرایش]

۱. آگاهی انحصاری و دقیق خداوند از وضعیت امت‌ها:
الم یاتکم نبؤا الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لایعلمهم الا الله جآءتهم رسلهم بالبینـت فردوا ایدیهم فی افوههم وقالوا انا کفرنا بمآ ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننآ الیه مریب. «آيا خبر كسانى كه پيش از شما بودند، به شما نرسيد؟! «قوم نوح» و «عاد» و «ثمود» و آنها كه پس از ايشان بودند همانها كه جز خداوند از آنان آگاه نيست پيامبرانشان دلايل روشن براى آنان آوردند، ولى آنها (از روى تعجب و استهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند: «ما به آنچه شما به آن فرستاده شده‌ايد، كافريم! و نسبت به آنچه ما را به سوى آن مى‌خوانيد، شک و تردید داريم!»
ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستـخرین.«ما، هم پيشينيان شما را دانستيم و هم متأخّران را»
قال فما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی فی کتـب لایضل ربی ولاینسی. «گفت: «پس تکلیف نسلهاى گذشته (كه به اينها ایمان نداشتند) چه خواهد شد؟!»

دلیل دوم

[ویرایش]

۲. انحصار مرگ و حیات امت‌ها به دست خدا، دلیل علم او بر احوال امت‌های گذشته و آینده:
وانا لنحن نحیی ونمیت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستـخرین.«ماييم كه زنده مى‌كنيم و مى‌ ميرانيم و ماييم وارث (همه جهان)» (برداشت براساس این احتمال است که ذکر «و انا لنحن نحیی و نمیت...» به منزله دلیل برای «و لقد علمنا المستقدمین منکم...» «ما، هم پيشينيان شما را دانستيم و هم متأخّران را» باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۹.    
۲. حجر/سوره۱۵، آیه۲۴.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۵۱.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۵۲.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۶. حجر/سوره۱۵، آیه۲۳.    
۷. حجر/سوره۱۵، آیه۲۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۲۳۹، برگرفته از مقاله «آگاهی خدا از امت‌ها».    


رده‌های این صفحه : امت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار