آیات صفت مجیء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات وصف کننده خداوند به آمدن را آیات صفت مجیء گویند.


تعریف

[ویرایش]

منظور از "آیات صفت مجیء" آیاتی است که وصف "مجیء" (آمدن) را به خداوند نسبت داده‌اند؛

جهالت گروه مشبهه

[ویرایش]

آیه ۲۲ سوره فجر: (وجاء ربک والملک صفا صفا).
این آیات، دست آویز گروه مشبهه قرار گرفته و با توجه به ظاهر این آیات و جمود بر لفظ، به جسمیت خداوند معتقد شده، می‌گویند: خداوند در قیامت به جمع خلایق می‌پیوندد و دیده می‌شود (!).

قول صحیح

[ویرایش]

ولی مسلما - همان گونه که اغلب مفسران اشاره کرده‌اند - تفسیر این آیات غیر از برداشت ظاهری و قشری مشبهه است، و منظور از آن، فرارسیدن فرمان خدا برای رسیدگی به حساب مردم، یا فرارسیدن آیات عظمت و نشانه او است.

لفظ مقدر در این آیه

[ویرایش]

بنابراین لفظی همانند "امر" در این آیات، مقدر است: " و جاء امر ربک ". این تفسیر، با آیات متعددی از قرآن نیز تایید می‌شود که "مجیء" را به "امر" خداوند و مانند آن منسوب دانسته‌اند؛

آیات مربوطه

[ویرایش]

(ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه) و نیز آیات ۴۰، ۶۶، ۷۶، ۸۲، ۹۴ و ۱۰۱ سوره هود ؛ یا این که این آیات در صدد ترسیم مفاهیم عقلی در لباس محسوس و تشریح ظهور هیبت و عظمت خداوند در روز رستاخیز است.
[۱۱] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۴.
[۱۳] مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای درتفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۲۷۹-۲۸۴.
[۱۴] سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۳، ص۳۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فجر/سوره۸۹، آیه۲۲.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۵۸.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۴۰.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۶۶.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۷۶.    
۶. هود/سوره۱۱، آیه۸۲.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۹۴.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۱.    
۹. اسْتِعَارَةُ زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۸۳.    
۱۰. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۲.    
۱۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۰۴.
۱۲. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۹۰.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، روش تازه‌ای درتفسیر موضوعی قرآن، ج۴، ص۲۷۹-۲۸۴.
۱۴. سبحانی، جعفر، منشور جاوید قرآن، ج۳، ص۳۵۹.
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۴۷۰.    
۱۶. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۸۴.    
۱۷. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۲، ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]

علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات صفت مجیء».    جعبه ابزار