آینده اقتصادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر، در بینش توحیدی امری مردود به حساب می آید.


نگرانی ار آینده اقتصاد

[ویرایش]

... ولاتقتلوا اولـدکم من املـق نحن نرزقکم وایاهم...(و فرزندانتان را از (ترس) فقر، نکشید! ما شما و آنها را روزی می‌دهیم؛)
وءاتـیکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لاتحصوهآ ان الانسـن لظـلوم کفار.(و از هر چیزی که از او خواستید، به شما داد؛ و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد! انسان، ستمگر و ناسپاس است!)
ولاتقتلوا اولـدکم خشیة املـق نحن نرز قهم وایاکم ان قتلهم کان خطـا کبیرا.(و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آنها و شما را روزی می‌دهیم؛ مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است!)

فرزندکشی مشرکان

[ویرایش]

نگرانی از آینده اقتصادی، سبب اقدام به فرزندکشی از سوی مشرکان شد.
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الاتشرکوا به شیـا وبالولدین احسـنا ولاتقتلوا اولـدکم من املـق نحن نرزقکم وایاهم...
ولاتقتلوا اولـدکم خشیة املـق نحن نرز قهم وایاکم ان قتلهم کان خطـا کبیرا.
ایمان و توجه به رازقیت خدا، مایه امیدواری به آینده اقتصادی و معیشت مطلوب می شود.
... ولاتقتلوا اولـدکم من املـق نحن نرزقکم وایاهم...
وءاتـلـکم من کل ما سالتموه وان تعدوا نعمت الله لاتحصوهآ ان الانسـن لظـلوم کفار.
ولاتقتلوا اولـدکم خشیة املـق نحن نرز قهم وایاکم ان قتلهم کان خطـا کبیرا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۲. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۴.    
۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۱.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۱.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۷. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۴.    
۸. اسراء/سوره۱۷، آیه۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۴، ص۱۲۷، برگرفته از مقاله «آینده اقتصادی».    


رده‌های این صفحه : اقتصاد | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار