آیه تحریم خبائث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه تحریم خبائث به آیه ۱۵۷ سوره اعراف اطلاق می شود.


کیفیت استدلال به آیه تحریم خبائث

[ویرایش]

آیه «... وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ ...» براى حرمت خبائث مورد استناد قرار گرفته است.

متعلّق تحریم، در آیه تحریم خبائث

[ویرایش]

در این که مراد از خبائث چیست و متعلق تحریم، مطلق بهره‌بردارى از خبائث است یا صرف خوردن آن، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۲. فقه الصادق ج۱، ص۱۴۹.    
۳. مجمع الفائدة ج۱۱، ص۱۵۶.    
۴. مجمع الفائدة ج۱۱، ص۲۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۸۴.    


جعبه ابزار