آیه رجمذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه سنگسار پیرمردان و پیرزنان زناکار؛ آیه مورد استشهاد مدعیان نسخ تلاوت را آیه رجم گویند.


منظور از آیه رجم[ویرایش]

یکى از آیاتی که ادعا شده منسوخ گردیده است و در قرآن آورده نشده، "آیه رجم" است .
"الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتّة نکالاً من الله و الله عزیز حکیم ؛ هر گاه پیرمرد و پیرزن زنا کنند قطعاً آن ها را سنگسار کنید. و این عذابی است از سوى خدا، و خداوند عزیز و حکیم است ".

سند آیه رجم[ویرایش]

روایت شده که عمر معتقد بود: از قرآن آیه رجم جا مانده هست.
در نقل دیگرى عمر مى گوید: "به درستى که این آیه همراه آیات دیگرى نازل شده بود و ما آن ها را در مصحف مى خواندیم. لیکن با وفات پیامبر (ص) آیات زیادى از دست رفت .
دلیل آیه بودن "رجم" آن است که پیامبر (ص)، ابوبکر و من به مقتضاى آیه عمل کردیم و حکم رجم را اجرا نمودیم".

رد ادعای آیه رجم[ویرایش]

در رد این ادعا گفته شده است:

← عدم فصاحت آیه
اولاً: هر کس این عبارت را براى اولین مرتبه بشنود یقین مى کند که عبارتى ساختگى است، و قابل مقایسه با کلام خداوند که در نهایت فصاحت و بلاغت است، نیست.

← وجود کاتبان و حافظان قرآن
ثانیاً: پیامبر اکرم (ص) براى نگارش قرآن کاتبان مخصوصى داشت که آیات را مى نوشتند و مصحف را تدوین مى نمودند چطور این آیه از قلم آنان افتاد.
افزون بر این تعدادى از صحابه در زمان رسول اکرم (ص) براى خود مصحف هایى ترتیب داده بودند و حافظانى نیز بودند که قرآن را جمع و حفظ کرده بودند و هیچ آیه اى از قلم آنان جا نمانده است ؛ چطور شد تنها مجعوله رجم از ذهن و قلم آنان افتاد؟.

← عدم سازگاری حکم با شرع
ثالثاً: محتواى این عبارت به اصطلاح "آیه رجم" با احکام شرعی سازگارى ندارد.

←← علت عدم سازگاری با شرع
زیرا این عبارت مى گوید: شیخ و شیخه، یعنى افراد چهل سال به بالا - چون در لغت به فرد چهل سال به بالا تعبیر شیخ مى شود - اگر زنا کنند رجم مى شوند ظاهرش این است که اگر همسر هم نداشته باشند و شرایط احصان فراهم نباشد، رجم و سنگسار مى شوند، و این مخالف با حکم فقهی غیر محصن است.

مستندات مقاله[ویرایش]

خویی، ابو القاسم، البیان فی تفسیرالقرآن، ص۲۰۲.    
شرتونی، سعید، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد، ص۲۲۰-۲۲۱.
عاملی، جعفر مرتضی، حقایقى مهم پیرامون قرآن کریم، ص۲۷۶-۲۸۲.
معرفت، محمد هادی، صیانة القرآن من التحریف، ص۱۲۵.
زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۳.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۸۶.
معرفت، محمد هادی، التمهید فى علوم القرآن، ج۲، ص۲۹۲.

منبع[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | اسامی آیات و سور | تحریف
جعبه‌ابزار