آیه متعه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه متعه ممکن در معانی ذیل به کار رفته باشد:

آیه متعه (علوم قرآنی)، آیه ۲۴ نساء یا آیه تمتع، آیه ۲۴ سوره نساء، در باره جواز ازدواج موقت و دارای کاربرد در علوم قرآنی
آیه متعه (فقه)، آیه ۲۴ نساء یا آیه تمتع، آیه ۲۴ سوره نساء و دارای کاربرد فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار