ابتدای جایز قرائت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشروع به قرائت از عبارت داراى لفظ و معناى کامل و مستقل را ابتدای جایز گویند.


مقسم ابتدا

[ویرایش]

"ابتداى جایز" از گونه هاى ابتدا و در مقابل ابتدای قبیح مى آید.

منظور از ابتدای جایز

[ویرایش]

ابتداى جایز آن است که از عبارتى که از نظر لفظ و معنا کامل، مستقل، و موافق منظور اصلى آیه است، شروع شود.
مانند ابتدا نمودن به "الذی"، "الذین" که ابتدا به آن، همیشه جایز بوده آن گونه که وصل به کلمه پیش از آن نیز، همیشه جایز است .

اقسام ابتدای جایز

[ویرایش]

ابتداى جایز به ابتدای تام، ابتدای کافی و ابتدای حسن تقسیم مى شود.

مستندات مقاله

[ویرایش]

حاج حسینی، شمس الدین، پژوهشى درقرآن وفنون قراءت، ص۱۴۴.
صندوق، اسامه نزیه، تلاوة القرآن-فضلهاواحکامها-، ص۷۵.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۲۹۲.

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : آداب تلاوت | قرآن شناسی
جعبه ابزار