ابداع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابداع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابداع (صفت فعل خدا)، یکی از صفات فعل الهی به معنای آفرینش آغازین یا مطلق، یا چیزی را بدون نمونه و الگوی پیشین پدید آوردن
ابداع (علوم قرآنی)، کلامی از قرآن با اسلوب‌های فراوان بدیعی
ابداع (فلسفه)، اصطلاحی در فلسفه
ابداع (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات ادبی به معنی «نوآوردن، طرز نو نهادن، ایجاد و آفرینش»


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار