ابراهیم ابهری اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم ابهری اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن حجاج ابهری اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن حجّاج ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن عثمان ابهری اصفهانی، ابراهیم بن عثمان بن عمیر ابهری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار