ابراهیم انواری دستگردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدکتر ابراهیم انواری دستگردی اصفهانی، از اطبّاء معاصر و مورد احترام قاطبه اهالی اصفهان و به حذاقت و استادی معروف بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر ابراهیم انواری فرزند مرحوم حاج ملاّعبدالکریم سودایی دستگردی، طبیب حاذق و ادیب شاعر در جمادی الاوّل ۱۳۰۹ق در قریه دستگرد برخوار متولّد شد. تحصیلات خود را در اصفهان نزد اساتید آن زمان چون حاج میرزا محمّدباقر حکیم‌باشی، صدرالاطبّاء، میرزا محمّد حافظ الصّحه و آقا شیخ اسداللّه حکیم قمیشه‌ای و غیره انجام داد.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۷۰.
مشارٌالیه از اطبّاء مورد احترام قاطبه اهالی اصفهان و به حذاقت و استادی معروف بود.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

در اواخر عمر، همّت به طبع و نشر آثار پدر نمود، و گلزار را به چاپ رسانید. خود نیز کتب چندی به نظم و نثر تالیف کرده است؛ از آن جمله:
۱. منظومه حفظ الصّحه؛
۲. هفت دام مالک؛
۳. دیوان اشعار،

وفات

[ویرایش]

وی سرانجام او در شب پنج شنبه ۹ رجب سال ۱۳۷۷ وفات یافت، و در جنب پدر در قریه دستگرد مدفون گردید.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۵.
حاج سیّدعلی نوربخش متخلّص به «آزاد» مادّه تاریخ او را چنین گفته است:
"یکی شد از جنان بیرون و گفتا بهر تاریخش: «چنان آمد محل دکتر ابراهیم انواری".
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۷۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۸۵.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۱۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۱.    


جعبه ابزار