ابراهیم بن ادریس حنظلی جزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن ادریس بن منذر جزی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابراهیم بن ادریس بن منذر جزی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم و چهارم و از اهالی قریه گز (گز و برخوار) و برادر ابوحاتم محمّد رازی است. از محمّد بن کثیر و محدّثین هم طبقه او روایت می‌کند، و محمّد بن قارن رازی از او نقل حدیث می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۸۸.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۸۸.    جعبه ابزار