ابراهیم بن حسن اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن حسن اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن حسن بن یزداد اصفهانی، ابراهیم بن حسن بن یزداد، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌رسته ابراهیم بن حسن اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌رسته در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار