ابراهیم بن عبدالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عبدالله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن عبدالله محض، اِبراهیمِ ‌بْنِ عَبْدُالله، ابوالحسن، معروف به قتیل باخَمرا (۹۷-۱۴۵ق/۷۱۶-۷۶۲م)، پسر عبداللـه محض و نوادۀ حسن مثنّی
ابراهیم بن عبداللّه محدث اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن عبداللّه خجندی اصفهانی، یکی از افراد سرشناس آل خجند و از دانشمندان اصفهان
ابراهیم بن عبداللّه بادرانی اصفهانی، از علماء و محدّثین اصفهان در قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری
ابراهیم بن عبداللّه تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابراهیم بن عبداللّه مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
عزالدین ابواسحاق ابراهیم بن عبدالله آل‌قدامه، ابراهیم بن عبدالله بن محمد، معروف به خطیب جیل، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابواسحاق ابراهیم بن عبداللّه ختلی بغدادی، از محدثان حنبلی مذهب قرن سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار