ابراهیم بن عمر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عمر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن عمر بقاعی، بِقاعی، ابوالحسن ابراهیم بن عُمر ملقب به برهان‌الدین، ادیب، شاعر، مورخ و مفسّر شافعی قرن نهم
ابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی، ابراهیم بن عمر جرواءانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن عمر جعبری، جَعبَری، برهان‌الدین‌ ابراهیم‌بن‌ عمر، عالم‌ قرائت و دانشمند ذوفنون‌ شافعی‌مذهب ‌در قرن هفتم‌ و هشتم‌
ابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی، ابواسحاق ابراهیم بن عمر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار