ابراهیم بن عیسی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن عیسی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن عیسی اصفهانی ادیب، از دانایان به علم تجوید در اصفهان
ابواسحاق ابراهیم بن عیسی زاهد اصفهانی، از عرفا و متصوّفه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن عیسی مدائنی زمن کاتب، ادیب، کاتب و شاعر قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار