ابراهیم بن یحیی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن یحیی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن یحیی حزوری اصفهانی، ابراهیم بن یحیی بن حکم بن حزّور اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن یحیی مدینی اصفهانی، ابراهیم بن یحیی بن آدم مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار