ابراهیم بن یحیی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن یحیی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن یحیی حزوری اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابراهیم بن یحیی مخزومی قرشی طیبی، ابراهیم بن یحیی ادیب و سخن‌سرای شیعی لبنانی
ابراهیم بن یحیی مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابراهیم بن یحیی آل‌مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
ابن‌امین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ یحیی‌، فقیه‌، محدث‌، مورخ‌ و لغت‌ شناس‌، در قرطبه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار