ابراهیم بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن یزید نخعی، ابراهیم نخعی متکلم، فقیه، محدث و از حافظان‌ بنام‌ حدیث
ابراهیم بن یزید افرجه باهلی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار