ابراهیم طیان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم طیان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن محمد طیان ثقفی اصفهانی، از علماء و محدّثین شیعه اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم بن محمد قفال طیان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار