ابراهیم معدل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم معدل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابواسحاق ابراهیم بن فرقد اصفهانی معدل، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابواسحاق ابراهیم قصار بن عبداللّه معدل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار