ابراهیم کرکی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابراهیم کرکی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد حرفوشی عاملی کرکی اصفهانی، از فقها و محدّثین اصفهان در قرن یازدهم هجری
برهان‌الدین ابواسحاق ابراهیم بن موسی کرکی، ادیب، نحوی‌، محدّث‌، مورخ، مفسر، فقیه ‌ و قاضی ‌ و از عالمان‌ بنام‌ شافعی
ابوالوفاء برهان‌الدین ابراهیم‌ بن عبدالرحمان‌ کرکی‌، قاضی ‌ و فقیه‌ حنفی‌ و رجل‌ سیاسی‌ مصررده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار