ابریق‌های بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقربین از نوشیدن شراب کاسه ها دچار صداع و خمارى که به دنبال خمر هست، نمى شوند، و شراب بهشت مانند شراب دنیا خمارآور نیست ، و عقل آنان به خاطر سکرى که از نوشیدن شراب حاصل مى شود زایل نمى گردد، در عین این که مست مى شوند عقلشان را هم از دست نمى دهند.


ظرفهای شراب بهشتی

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد پذیرایی از مقربان با شراب بهشتی در ابریق‌ها (ظرف‌هایی بسیار درخشنده) می فرماید: «اولـئک المقربون• فی جنت النعیم• یطوف علیهم ولدن مخلدون• باکواب و اباریق و کاس من معین» آنها مقربانند•در باغهاي پر نعمت بهشت جاي دارند•

کاس و اکواب و ابریق

[ویرایش]

کلمه اکواب جمع کوب است ، که در عرب به معناى ظرفى است که نه دسته داشته باشد و نه لوله به خلاف اباریق که جمع ابریق است و به معناى ظرفى است که هم دسته دارد، و هم لوله ، و در فارسى آن آفتابه مى گویند. و بعضى گفته اند: ابریق به معناى ظرفى است که تنها لوله داشته باشد. و کلمه کأس همان کاسه فارسى است .
بعضى از مفسرین در پاسخ از این سوال که چرا اکواب و اباریق را جمع آورد،و در خصوص کأس آن را به صیغه مفرد آورد، گفته اند: جهتش این است که کلمه کأس تنها در موردى بر ظرف اطلاق مى شود که پر باشد، و کاسه خالى را کأس نمى گویند.

خمر معین

[ویرایش]

و مراد از معین خمر معین است ، یعنى شرابى که پیش روى آدمى جریان داشته باشد.
مقربین از نوشیدن آن کاسه ها دچار صداع و خمارى که دنبال خمر هست نمى شوند، و شراب بهشت مانند شراب دنیا خمارآور نیست ، و عقل آنان به خاطر سکرى که از نوشیدن شراب حاصل مى شود زایل نمى گردد، در عین این که مست مى شوند عقلشان را هم از دست نمى دهند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۱.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۲.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۷.    
۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۸.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۲۰۹.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۱۲.    
۷. فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، تفسیر الصافی، ج۷، ص۸۸.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۳۶۱.    
۹. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، ج۸، ص۹.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۴۷۲، برگرفته از مقاله «ابریق‌های بهشت».    


رده‌های این صفحه : بهشت | موضوعات قرآنی | نعمت های بهشت
جعبه ابزار