ابطحی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابطحی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر بن محمدعلی حسینی ابطحی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه جامع قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن مرتضی موحد ابطحی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقق معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار