ابطحی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابطحی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر بن محمدعلی حسینی ابطحی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه جامع قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدمحمدباقر بن مرتضی موحد ابطحی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه محقق معاصر در اصفهان
سیداحمد بن سیدعلی‌اکبر ابطحی طباطبایی یزدی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن چهارده هجری
سیداحمد بن میرمحمدباقر ابطحی سدهی اصفهانی، از پزشکان معاصر اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار