ابن‌اشته اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اشته اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن اشته احمد بن عبدالغفار اصفهانی، ابوالعبّاس احمد بن عبدالغفّار بن علیّ بن اشته حافظ اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان
ابن اشته احمد بن محمد مدینی اصفهانی، احمد بن محمّد بن اشته مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن اشته ابومنصور خرزاد اصفهانی، ابومنصر خرّزاد بن اشته، از محدّثین اصفهان
ابن اشته عبدالرحمان بن بشیر مودب اصفهانی، ابومسلم عبدالرّحمان بن بشیر بن غیر بن اشته مؤدّب، از محدّثین اصفهان
ابن اشته محمد بن اشته اصفهانی، ابن اشته محمد بن اشته اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، از دانشمندان ادبیات عرب قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار