ابن‌اشته محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اشته محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن اشته محمد بن اشته اصفهانی، ابن اشته محمد بن اشته اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، از دانشمندان ادبیات عرب قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار