ابن‌اشعث (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اشعث ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌اشعث محمد بن محمد کوفی مصری، از راویان شیعه در قرن چهارم هجری
ابن‌اشعث عبدالرحمان بن محمد کندی ازدی کوفی، از سرشناسان عرب و از حامیان خاندان اموی و از مخالفان بعدی آنان
حمدان بن اشعث قرمط، رهبر و بنیان گذار جنبش قرمطیان در کوفه
سلیمان بن اشعث سجستانی، از محدثین اهل سنت در قرن سوم و چهارم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار