ابن‌اللبان ابوالمکارم احمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اللبان ابوالمکارم احمد بن محمد اصفهانی، از محدّثان شافعی اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالمکارم احمد بن محمّد بن اللبان اصفهانی، از محدّثان شافعی اصفهان بوده است.
[۱] ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۱۹.
[۲] ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۳۶.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۱۹.
۲. ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار، ص۱۳۶.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۲۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۷.    جعبه ابزار