ابن‌باغبان اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌باغبان اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن باغبان زکریا بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن ششم هجری
ابن باغبان محمد بن احمد صوفی اصفهانی، از محدّثین اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار