ابن‌جد فهری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌جد فهری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌جد ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ فهری‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالملک‌ بن‌ جد فهری، فقیه‌ و محدث‌ اشبیلی‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد
ابن‌جد ابوالقاسم‌ احدب محمد بن‌ عبدالله‌ فهری‌، ابوالقاسم‌ محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ جد فهری‌، فقیه‌، محدث‌، ادیب‌، کاتب‌ و شاعر، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد
ابن‌جد ابوبکر محمد بن‌ عبدالله‌ فهری‌، ابوبکر محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ جد فهری، فقیه‌ و نحوی اشبیلی‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد
ابن‌جد ابوعامر احمد بن‌ عبدالله‌ فهری، ابوعامر احمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ جد فهری، نحوی و فقیه‌ اشبیلی، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد
ابن‌جد عبیدالله‌ بن‌ جد فهری‌، عبیدالله‌ بن‌ جد فهری‌، از مشاهیر خاندان‌ ابن‌جد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار