ابن‌حاج ابوالحسن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حاج ابوالحسن ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حاج ابوالحسن ضیاءالدین شیث‌ بن‌ ابراهیم‌ قناوی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌ ضیاءالدین‌، شیث‌ بن‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد بن‌ حیدرة قناوی‌ (۵۱۰ - ۵۹۸ق‌/۱۱۱۶-۱۲۰۲م‌)، فقیه‌، نحوی‌ و ادیب‌ مصری‌
ابن‌حاج ابوالحسن محمد بن‌ عبدالله‌ تجیبی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌، محمد بن‌ عبدالله‌ تُجیبی‌ (۵۷۴ -۶۴۱ق‌/ ۱۱۷۸-۱۲۴۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ مغربی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار