ابن‌حاج تجیبی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌حاج تجیبی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌حاج ابوالحسن محمد بن‌ عبدالله‌ تجیبی‌، اِبْن‌ِ حاج‌، ابوالحسن‌، محمد بن‌ عبدالله‌ تُجیبی‌ (۵۷۴ -۶۴۱ق‌/ ۱۱۷۸-۱۲۴۳م‌)، نحوی‌ و ادیب‌ مغربی‌
ابن‌حاج ابوعبدالله محمد بن احمد تجیبی‌، اِبْن‌ِحاج‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ احمد بن‌ خلف‌ بن‌ ابراهیم‌ تُجیبی‌، قاضی‌، محدث‌ و فقیه‌ مالکی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار